Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Facebook

 

 

Gdańsk, 8.06.2014

 


STATUT POLSKIEJ FEDERACJI PARKOUR I FREERUN

Rozdział 1

Nazwa, siedziba, charakter prawny i teren działania.

§ 1

 1. 1.„Polska Federacja Parkour i Freerun”, zwana dalej „Federacją”, jest związkiem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., działającym w formie związku stowarzyszeń.
 2. 2.Federacja jest trwałym, samorządnym i dobrowolnym zrzeszeniem klubów sportowych, których działalność ma na celu upowszechnianie i rozwój parkour, freerun oraz sportów pokrewnych.
 3. 3.Klub sportowy działający w celu zarobkowym może być tylko członkiem wspierającym Federacji.

§ 2

 1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwej realizacji celów statutowych, Federacja może podejmować także działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W kontaktach międzynarodowych Federacja może posługiwać się nazwą: "Polish Parkour and Freerun Federation”.

4. Siedzibą Federacji jest miasto Gdańsk.

 § 3

 1. Federacja reprezentuje freerun, parkour oraz sporty pokrewne w kraju oraz za granicą.

2. Nazwy „parkour”, „freerun” oraz „freerunning” są nazwami zwyczajowymi i nie posiadają odpowiedników w języku polskim. Nazw „freerun” i „freerunning” można stosować zamiennie.

 § 4

   1. Federacja określa samodzielnie swoje cele, programy działania, organizację wewnątrzną         oraz uchwala wewnętrzne akty prawne związane z prowadzoną działalnością.

  2. Federacja może w celu realizacji swych celów statutowych współpracować z innymi organizacjami, w tym organizacjami międzynarodowymi lub przystępować do nich w granicach prawem dozwolonych.

 § 5

       1. Federacja opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków oraz działaczy.

  2. Federacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

  3. Na potrzeby prowadzonej działalności statutowej, Federacja może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy cywilnoprawne.

 1. 4.Zatrudnienie Członka Zarządu lub zawarcie z nim umowy cywilnoprawnej możliwe jest tylko w zakresie powierzenia obowiązków, które nie pokrywają się z obowiązkami, które wykonywać powinien z racji pełnionej funkcji.
 2. 5.Osoby wchodzące w skład władz Federacji mogą otrzymać zwrot poniesionych kosztów, związanych z ich udziałem w pracach Federacji.

 

§ 6

Federacja używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 7

Federacja działa na podstawie ustawy o sporcie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, niniejszego Statutu i innych właściwych przepisów prawa.

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania

 

§ 8

 

     1. Głównym celem Federacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa oraz na rzecz swoich członków poprzez popularyzowanie, organizowanie imprez, organizowanie współzawodnictwa oraz stwarzanie warunków do uprawiania:

1) parkouru, rozumianego jako sztukę efektywnego pokonywania przeszkód w otaczającym środowisku przy użyciu umiejętności własnego ciała;

2) freerunu, rozumianego jako sport ekstremalny pokrewny do parkour, który polega na wykonywaniu efektownych ewolucji w czasie pokonywania przeszkód;

3) innych aktywności fizycznych i dyscyplin sportowych, o tym samym lub pokrewnym charakterze, w szczególności takich jak: tricking i street workout.

     2. Pozostałymi celami Federacji są:

1) inicjowanie budowy, opiniowanie projektów i certyfikowanie „parkour parków” – miejsc treningowych przeznaczonych do uprawiania do parkour oraz freerunu;

2) szerzenie ideologii parkouru i freerunu;

3) kreowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku osób trenujących;

4) kreowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku parkouru i freerunu;

5) ujednolicenie metod treningu parkouru oraz freerunu dla osób początkujących;

6) pomoc miłośnikom parkouru oraz freerunu w rozwijaniu ich pasji;

7) integracja społeczności osób trenujących;

8) propagowanie idei zdrowego trybu życia, zwłaszcza wśród młodzieży.

 § 9

 Cele Federacji realizowane poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych, pokazów, wykładów i zlotów;

2) organizowanie i prowadzenie treningów, szkoleń, kursów, konferencji;

3) promocję parkouru oraz freerunu w środkach masowego przekazu;

4) dokumentację i archiwizowanie działalności w takich formach jak:

     a) filmy;

     b) zdjęcia;

     c) strony internetowe;

     d) inne.

5) przygotowywanie, wspieranie i inicjowanie innych przedsięwzięć i projektów związanych z parkourem i freerunem;

6) współpracę z osobami lub organizacjami, które wyrażają chęć pomocy w realizacji celów Federacji;

7) współpracę i wzajem pomoc członkom Federacji;

8) prowadzenie działań integrujących członków Federacji;

 1. 9)pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na realizację założeń statutowych;
 2. 10)prowadzenie kursów instruktorskich mających na celu pozyskanie odpowiednich kadr szkoleniowych i wprowadzenie wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa prowadzonych treningów.

 

 Rozdział 3

Członkostwo

§ 10

            1. Członkowie klubu dzielą się na:

            1) członków zwyczajnych;

            2) członkow wspierających.

 1. 2.Przyjęcie w poczet Członków następuje na mocy uchwały Zarządu.

§ 11

 1. 1.Członkiem zwyczajnym może być klub sportowy o charakterze stowarzyszenia, którego statut przewiduje dzialalność w zakresie rozwoju, upowszechnienia parkour, freerun oraz sportów pokrewnych.
 2. 2.Członkiem wspierającym Federacji może być osoba prawna, która zadeklaruje czynny udział w działalności Federacji.

§ 12

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) uczestniczenia w Krajowym Zjeździe Delegatów przez swoich przedstawicieli z czynnym i biernym prawem wyborczym;

2) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Federacji;

3) korzystania z uprawnień wynikających ze statutowej działalności Federacji.

2. Członkowie wspierający mają prawo do:

1) uczestniczenia w Krajowym Zjeździe Delegatów przez swoich przedstawicieli z głosem doradczym;

2) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Federacji.

 

§ 13

 

Wszyscy członkowie Federacji mają obowiązek:

1) dbania o dobre imię Federacji;

2) przestrzegania statutów, regulaminów oraz innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Federacji i przepisów prawa dotyczących funkcjonowania sportu;

3) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Federacji;

4) opłacania składek członkowskich.

 § 14

 

Członkostwo w Federacji wygasa wskutek:

1) rozwiązania, likwidacji, upadłości członka;

2) skreślenia z powodu pisemnej rezygnacji Członka Federacji zgłoszonej Zarządowi;

3) wykluczenia za działalność sprzeczną ze Statutem i uchwałami władz Federacji.

 

§ 15

 

1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu i regulaminów wewnętrznych, Zarząd może zawiesić w drodze uchwały Członka w prawach członkowskich.

2. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu członka uprawnień statutowych, zwłaszcza prawa do uczestniczenia w pokazach, imprezach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym organizowanych przez Federację.

 

§ 16

 

Od uchwał Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków, zawieszenia członkostwa oraz wykluczenia członka, przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 30 od dnia doręczenia uchwały osobom uprawnionym do reprezentacji członka.

 

Rozdział 4

Władze Federacji

 

§ 17

1. Do Władz Federacji należą:

 1. 1)Krajowy Zjazd Delegatów;
 2. 2)Zarząd;
 3. 3)Komisja Rewizyjna.

2. Pierwszego wyboru Członków Zarządu i Prezesa Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej, i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonują Członkowie – założyciele Federacji na Zebraniu Założycielskim.
3. Organy wybrane na Zebraniu Założycielskim Federacji rozpoczynają swą kadencję 
z chwilą rejestracji.

§ 18

 

Po upływie pierwszej kadencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, wybranych w trybie określonym w § 17 ust. 2, każdorazowy kolejny wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się w ten sposób, że Krajowy Zjazd Delegatów dokonuje wyboru składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które na pierwszym posiedzeniu, nie później niż 2 tygodnie od wyboru, ze swojego grona wybierają odpowiednio Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 § 19

 1. Najwyższą władzą Federacji jest Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd corocznie, w terminie 3 miesięcy od zakończenia kolejnego roku kalendarzowego działalności Federacji.

3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd z własnej inicjatywy oraz na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Federacji lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 § 20

 1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy w szczególności:

1)uchwalanie głównych kierunków działalności Federacji,
2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 29 i § 33 ust. 2 i 3 Statutu;

4)odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu, rozwiązania się Federacji oraz uchwalanie

i rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu;

6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Federacji;

7) uchwalanie regulaminu obrad.

 1. 2.Krajowy Zjazd Delegatów rozpatruje wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości innych organów.

 § 21

 1. O terminie Krajowego Zjazdu Delegatów zawiadamia Zarząd pisemnie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2. Krajowy Zjazd Delegatów jest uprawniony do podejmowania uchwał przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy wybranych delegatów. Krajowy Zjazd Delegatów uprawniony jest do podejmowania uchwał w drugim terminie, jeżeli obecnych jest 2/5 delegatów, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają większością głosów.

4. Zmiany statutu i odwołanie członka władz Federacji oraz rozwiązanie Federacji wymagają większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

 § 22

 1. Z głosem stanowiącym w Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani w liczbie po 2 z każdego z członków zwyczajnych Federacji.

2. Z głosem doradczym w Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani przez każdego członków wspierających Federacji, w liczbie nie przekraczającej 2 oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

 § 23

 1. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, przy czym:

1) obrady otwiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej , po czym następuje wybór przewodniczącego obrad i przyjęcie porządku obrad;

2) uchwały zapadają zwykła większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje tylko w sprawach, dla których został zwołany.

§ 24

 Zarząd Związku składa się z 3 członków wybieranych na 5 - letnią kadencję:

a) prezesa;

b) dwóch wiceprezesów.

§ 25

 

1.Nowo wybrany Zarząd na pierwszym posiedzeniu przyjmuje regulamin organizacyjny.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 3 razy do roku.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, a w razie takiej samej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.

4. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 1. 5.Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu, zawiadomienie powinno zawierać dzień i godzinę, miejsce oraz przyczynę odbycia posiedzenia.

 § 26

 Członek Zarządu nie może być jednocześnie Członkiem Komisji Rewizyjnej.

 § 27

 Do kompetencji Zarządu należy:

1) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów;

2) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;

3) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków lub ustaniu członkostwa;
4) podejmowanie uchwał dotyczących ustania członkostwa w Zarządzie i wynikających z tego konsekwencji;
5) ustalanie rocznej składki członkowskiej i innych opłat związanych z uczestnictwem członków w działalności statutowej Federacji;
6) uchwalanie planów pracy i preliminarzy finansowych;
7) przyznawanie nagród i wyróżnień;
8) zarządzanie majątkiem Federacji;
9) zatrudnianie pracowników i zawieranie umów cywilnoprawnych.

 § 28

 Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

1) śmierci;

2) złożenia pisemnej rezygnacji;

3) uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu z władz.

 § 29

 1. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie – stosownie do pełnionej funkcji ustępującego,

Zarząd dokooptowuje nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 składu organu.

2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu w ilości przekraczającej 1/3 składu organu, uzupełnienie składu Zarządu następuje w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

 § 30

 Zarząd może wystąpić do Komisji Rewizyjnej o udział jej członka lub członków w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

 § 31

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, którego zadaniem jest kontrola całokształtu działalności stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli działalności Federacji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości i gospodarności;

2) przedkładanie Zarządowi protokołów z przeprowadzanych kontroli z ewentualnym żądaniem wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości;

3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów;

4) przedkładanie sprawozdań Krajowemu Zjazdowi Delegatów;

5) delegowanie swoich członków do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;

 1. 6)nadzorowanie realizacji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.

 § 32

 1. 1.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większcią głosów.
 2. 2.W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
  3.
  Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 33

 1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:

a)śmierci,

b) złożenia pisemnej rezygnacji,

c)uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu z władz.

 1. 2.W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna dokooptowuje nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 składu organu.
 2. 3.W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w ilości przekraczającej 1/3 składu organu, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

Rozdział 5

Majątek Federacji

§ 34

1. Majątek Federacji stanowią środki pieniężne, nieruchomości i rzeczy ruchome.

2. Majątek Federacji stanowią:

1) składki członkowskie;

2) inne świadczenia członków wspierających;

 1. 3)darowizny, dotacje, subwencje, spadki;
 2. 4)dochody z majątku;

 § 35

 Do składania oświadczeń w imieniu Federacji konieczne jest łączne działanie dwóch Członków Zarządu.

 

Rozdział 6

Zmiana Statutu. Rozwiązanie Federacji

 § 36

 1. Federacja może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Federacji wymagają większości 2/3 głosów.

2. Uchwała o rozwiązaniu Federacji określi cel, na który zostanie przeznaczony majątek Federacji.

3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.2. nie stanowi inaczej, likwidatorem są członkowie ostatniego Zarządu Federacji.